Skip to main content
 
 
 
 
 
 

Cases eficients, ecològiques i sostenibles fetes a mida

Estudi d’arquitectura especialitzat en el disseny i construcció d’habitatges fets a mida d’alta eficiència energètica, ecològics i sostenibles. Els sistemes industrialitzats de fusta i acer sota una perspectiva tècnica i una gestió integral del procés constructiu ens permeten optimitzar costos i temps, aconseguint habitatges de màxima eficiència energètica i sostenibilitat

Més informació

Casa passiva

Màxima eficiència energètica amb aïllament tèrmic i acústic superior complint els estàndards de Casa Passiva i Edificis de Consum Energètic Quasi Nul (nZEB). Certificats Passivhaus, EnerPHit.

Major aprofitament útil

Màxima superfície útil respecte la construcció tradicional amb fins a 15 cm menys d’espessor en les parets i sostres a iguals propietats tèrmiques i acústiques.

Disseny a mida

Disseny integral a mida segons necessitats i gustos del client. Amb el coneixement tècnic arquitectònic donem forma a les vostres idees per a crear la casa dels vostres somnis. Qualsevol disseny és possible.

Temps d’execució reduït

Construir cases a mida en pocs mesos es possible gràcies a la industrialització de part del procés constructiu. Els sistemes en sec poden arribar a reduir a menys de la mitat els terminis d’execució respecte la construcció tradicional.

Sostenible i ecològica

Materials amb petjada ecològica negativa i certificats de procedència de boscos gestionats sosteniblement (PEFC i FSC) units a dissenys bioclimàtics aconsegueixen el màxim estalvi energètic i la sostenibilitat mediambiental.

Alta qualitat i precisió

El disseny des de l’inici optimitzant l’habitatge per a una execució industrialitzada es tradueix en una precisió i qualitat pròpia de la indústria moderna. Es dissenya i s’executa amb unitats en mil·límetres.

Projectes

All

Casa Tradicional CV17

Unifamiliar PE15

Rehabilitació SD7

Centre social ‘La Quadra’

Fusta Nòrdica PE9

Oficina Tourist Info

Mòdul Enginy

L’entresolat de fusta

Mòdul Vestidors

SERVEI INTEGRAL: Disseny, Projecte i Gestió.

Des de les primeres idees i esbossos de la casa, l’equip d’arquitectes t’acompanyarà i assessorarà fins a la realització de l’obra. Disseny, projecte, gestió i obra unificats per a la màxima optimització de resultats tant en Obra Nova, Reformes i Ampliacions.

Amb més de 15 anys de treball professional sota la marca 3pol ARQUITECTES, realitzem un servei complet dirigit íntegrament per arquitectes. Som un estudi d’arquitectura especialitzat en construcció industrialitzada, en concret en estructures lleugeres de fusta (Wood Frame) i d’acer (Light Steel Frame).

Adapta el teu projecte existent

Qualsevol disseny i projecte es pot construir i adaptar als sistemes industrialitzats d’entramat lleuger. Porta’ns el teu projecte i l’executarem amb el nostre sistema adquirint tots els avantatges d’aquest: més superfície útil, major eficiència energètica, menor temps d’execució, més sostenibilitat, major precisió i qualitat

Apostem pels anomenats SISTEMES D'ESTRUCTURA LLEUGERA

Els dos sistemes responen al mateix principi estructural canviant el material resistent. Es basen en la creació d’una estructura tridimensional feta per xicotets muntants i bigues separades a poca distància col·laborant conjuntament mitjançant taulers que lliguen l’estructura en totes direccions.

Wood framing
(estructura lleugera de fusta)

Light steel framing
(estructura lleugera d’acer)

Eficiència energètica

Lleugeresa

Resistència estructural

Durabilitat i resistència al foc

Eficiència energètica

El sistema d’estructura d’entramat lleuger porta implícit la creació d’un recobriment d’aïllament continu en tot l’espessor del mur estructural. Aquest aspecte unit a l’inexistència de ponts tèrmics tant en forjats, llindes o llindars suposa la creació d’una envolupant idònia per aconseguir la màxima eficiència energètica i minimitzar les pèrdues energètiques. Per evitar les xicotetes discontinuïtats en l’aïllament creades pels muntants i bigues s’utilitzen revestiments de façana mitjançant Sistemes d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior SATE o façanes ventilades amb junta oberta i aïllament en la seva càmera d’aire.

Un altre aspecte important en els estàndards del bioclimatisme, la eficiència energètica i les cases passives o edificis de consum quasi nul (nZEB o EECN) és la permeabilitat a l’aire o les possibles filtracions d’aire que es produeixen a través dels tancaments de l’edifici. El sistema d’entramat lleuger compta amb l’ús de làmines antiinfiltració que, correctament executades, milloren en gran mesura el confort tèrmic del nostre edifici creant un envolupant estanca a l’aire.
Finalment tenim les finestres com a punt de discontinuïtat en els nostres tancaments. Són un punt molt important de l’edifici i han de tenir propietats tèrmiques i acústiques properes als tancaments en què es troben.

Lleugeresa. Pes reduït = estalvi econòmic

La fusta i l’acer presenten una relació resistència / pes 10 vegades superior al formigó armat. Aquest fet suposa que amb la mateixa resistència, l’estructura aèria té un menor pes propi i, per tant, necessita uns fonaments més reduïts provocant un estalvi econòmic en comparació amb la construcció tradicional.

Resistència Estructural

L’estructura consisteix en un sistema d’entramat tridimensional que, gràcies a la flexibilitat i ductilitat dels materials i a la col·laboració entre tots els elements que componen l’estructura presenta una resistència davant esforços accidentals com el sisme o forces horitzontals com el vent superior a la construcció tradicional porticada de formigó o murs de càrrega de rajola.

Els càlculs es realitzen d’acord amb el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació CTE i la norma sismeresistent NCSE-02

En el vídeo de l’assaig dut a terme per l’empresa Simpson Strong Tie podem veure la modelització i resistència d’aquest tipus d’estructures.

https://www.youtube.com/watch?v=9X-js9gXSME

Durabilitat i resistència al foc

FUSTA

La durabilitat i resistència al foc de les estructures de fusta ve determinada per un gruix extra de sacrifici que s’incrementa respecte al gruix necessari per suportar els pesos i sobrecàrregues d’ús. D’altra banda, la fusta estructural situada a l’interior de les parets i sostres es troba protegida i mantindrà les condicions òptimes de temperatura i humitat.
D’aquesta manera, tenim que l’estructura executada és més resistent del que requereix per funcionament o per les càrregues a suportar. Motiu pel qual les estructures lleugeres d’entramat de fusta son altament estables a les deformacions i presenten menys problemes que la construcció tradicional.

ACER

La durabilitat de l’acer depèn en gran mesura de la capa de sacrifici de zinc que el protegeix de la corrosió. La protecció estimada per al recobriment utilitzat normalment en les estructures de Steel Frame d’acord amb els assajos avalats per la International Zinc Association amb seu a Bèlgica s’estima en 200 anys.
Pel que fa a la resistència al foc, els perfils metàl·lics són incapaços d’aconseguir la resistència al foc necessària establerta pel Codi Tècnic de l’Edificació CTE, de manera que el recobriment utilitzat és de gran importància. A 3polHABITAT utilitzem guix laminat d’alta resistència amb resistència al foc assajat i garantit amb els seus corresponents certificats.

Si hem arribat tan lluny, construïm un projecte junts

10

Més d'aprofitament en la superfície útil de la teua casa

15

Anys d'experiència en el sector

6

Temps mitjà de construcció

Comença a construir la teva casa dels teus somnis avui

Projectes 3pol Habitat