Skip to main content
HABITATGE PE15

Inici i cimentació

Replanteig

Com que es tracta d'una construcció industrialitzada, la precisió és un factor determinant en la correcta execució de l'edifici. El replanteig ha de ser molt curós i controlat per a la correcta execució de l'estructura aèria.

Cimentació

La cimentació proposada dependrà de les característiques dels terrenys on es troba el projecte.
Una bona solució correspon a l'execució d'unes sabates corregudes sobre la qual es construeix un forjat sanitària per separar-se del terra i evitar la possible aparició d'humitat per capil·laritat

En aquest punt és imprescindible un estricte control del nivellat de la superfície d'acabat on es muntarà l'estructura d'entramat lleuger.

HABITATGE PE15

Estructura

MUNTATGE EN TALLER I TRANSPORT

L'estructura aèria o entramat lleuger comença amb el muntatge en taller en forma de panells que es transporten fins a l'obra per a ser acoblats. Industrialització i muntatge en taller asseguren una execució amb un alt control de qualitat i precisió mil·limètrica pròpia de la indústria.

MUNTATGE EN OBRA

Amb els panells realitzats i preparats al taller, el muntatge es realitza in situ optimitzant els temps d'execució. L'alt grau de treball i estudi realitzat durant la fase de projecte fa possibles estalvis en temps d'execució i mà d'obra.

HABITATGE PE15

Estructura

Platform frame

L'estructura d'entramat lleuger està dissenyada i organitzada segons el sistema ''platform frame'' que implica l'execució de l'estructura "planta per planta". D'aquesta manera, un cop muntats els panells de la planta baixa i la forja del primer nivell es passa al segon nivell. Aquest aspecte garanteix l'estabilitat de l'estructura i la seguretat en la seva execució.

ARRIOSTRAMENT DE L'ESTRUCTURA

L'estructura tridimensional d'entramat lleuger formada per perfils interconnectats i alineats es finalitza mitjançant la disposició de taulers estructurals que rigiditzen i arriostren l'estructura. Aquests són essencials per a l'absorció de l'esforç horitzontal causat pel vent o les forces sísmiques.

L'ús de tauler fenòlic marí i el sellat de les seves juntes garanteix la durabilitat de l'estructura contra qualsevol agent atmosfèric.

HABITATGE PE15

AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC

Nucli estructural

Un dels majors avantatges dels sistemes d'entramat lleuger sobre la construcció tradicional és l'aïllament tèrmic i acústic mínim que posseeix. L'estructura alberga a l'interior tot el seu gruix amb llana de roca mineral aconseguint un gruix de 150 mm de capa aïllant.

Els punts febles com les vores del forjat i cèrcols de finestres alberguen el mateix gruix d'aïllament eliminant completament els ponts tèrmics.

SATE

L'aïllament del nucli estructural es complementa amb el sistema SATE (Sistema d'Aïllament Tèrmic a l'Exterior) que amb un gruix de 50 mm constitueix una envoltant aïllant de 200 mm necessari per obtenir el màxim aïllament i confort.

Això implica l'obtenció de certificats d'eficiència energètica amb etiquetes de classe A.

HABITATGE PE15

Aïllament

SÒLS EN CONTACTE AMB EL TERRRENY O L'EXTERIOR

El sòl, igual que les cobertes, es consideren part del envolvent en contacte amb l'entorn exterior pel que cal realitzar un correcte aïllament. Els panells rígids XPS (poliestirè extrusionat) asseguren un aïllament adequat i tenen la resistència necessària per poder transitar sobre ells.

FORJATS INTERMEDIS

L'aïllament acústic tant al soroll aeri com al soroll d'impacte està assegurat per l'execució de forjats aïllats per materials porosos sobre els quals s'executa qualsevol tipus de paviment interior.