Skip to main content
ESTRUCTURA D'ENTRAMAT LLEUGER

Industrialització

3pol HABITAT és un despatx professional d'ARQUITECTES, especialitzat en construcció industrialitzada, concretament en estructures lleugeres de fusta (wood frame) i d'acer (light steel frame). La nostra experiència en el sector de la construcció està recolzada per més de 15 anys de treball professional sota la marca 3pol ARQUITECTES.

La industrialització constant en l'àmbit de la construcció, seguint les directrius europees i reflexades en el CTE, i l'augment de les demandes socials en EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i SOSTENIBILITAT, posicionen clarament els sistemes industrialitzats davant la construcció tradicional. A 3pol HABITAT realitzem projectes industrialitzats, la nostra experiència i coneixement en la matèria, ens permet desenvolupar el teu Projecte, a través d'un PROJECT MANAGEMENT, liderat íntegrament per Arquitectes. Disseny, Projecte i Gestió, totalment unificats, ens permet optimitzar els resultats, tant en Obra Nova, Reformes i Ampliacions.

A 3pol HABITAT treballem tant amb sistemes constructius tradicionals com amb estructures d'entramat lleuger (LIGHT PLATFORM FRAME STRUCTURES) Els dos sistemes responen al mateix principi estructural canviant el material resistent. Es basen en la creació d'una estructura tridimensional formada per xicotets muntants i bigues separades a curta distància col·laborant conjuntament mitjançant taulers que lliguen l'estructura en totes direccions.

WOOD FRAME

Estructura lleugera de fusta

STEEL FRAME

Estructura lleugera d'acer

Avantatges

1. EXECUCIÓ A MIDA. Els projectes presenten total llibertat de disseny i acabats. L'alta precisió del concepte constructiu contribueix a una major precisió entre el que es projecta i s'executa. Els projectes estan perfectament definits i pensats i el que està dissenyat s'executa.

2. PRESSUPOST CONTROLAT. L'execució personalitzada basada en un projecte totalment definit implica un control precís de l'execució.

3. INDUSTRIALITZACIÓ. QUALITAT I CONTROL. El sistema constructiu es basa en solucions i materials més industrialitzats, fabricats sota estàndards de qualitat certificats i aprovats per fàbrica, la qual cosa condueix a una major qualitat, tant en els materials utilitzats com en l'execució del projecte, en comparació amb els sistemes tradicionals.

4. REDUCCIÓ DEL TEMPS D'EXECUCIÓ. Els sistemes industrialitzats permeten reduir els temps d'execució. Es tracta de sistemes secs, que condueixen a una major velocitat i qualitat d'execució. No requereix tanta habilitat professional com els sistemes tradicionals.

5. SOSTENIBILITAT I ECOLOGIA. Els materials utilitzats en sistemes industrialitzats són més verds, generant menys contaminació per a la seva fabricació. El sistema industrialitzat minimitza els residus durant l'execució, la qual cosa condueix a una major sostenibilitat i economia de materials. La fusta, que és un dels materials més utilitzats, té una petjada ecològica negativa i contribueix a la reducció de l'impacte ambiental dels edificis, millora la sostenibilitat i el medi natural, mitjançant certificats de la FSC (Forest Steward Council).

6. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Aquest és el punt fort del sistema, la secció de construcció de l'edifici és pràcticament material aïllant tèrmic i acústic, amb gruixos, per defecte constructiu, de 20 centímetres, el que ens porta cap a la màxima qualificació energètica A. Els ponts tèrmics s'eliminen en la seva totalitat, el gran problema de la construcció tradicional.

7. MÉS SUPERFÍCIE ÚTIL. L'ús o zona útil de la casa s'incrementa ja que es redueix el gruix del tancament o envolupant exterior. Això es deu a que dins de l'element estructural s'inclouen tant el gruix de l'aïllament tèrmic i acústic com el pas de les instal·lacions

Propietats del sistema

Eficiència energètica

El sistema d'estructura d'entramat lleuger condueix implícitament a la creació d'un recobriment d'aïllament continu durant tot el gruix del mur estructural. Aquest aspecte unit a l'absència de ponts tèrmics en forjats, llintells o brancals suposa la creació d'un envolvent ideal per aconseguir la màxima eficiència energètica i minimitzar les pèrdues. Per evitar les petites discontinuïtats en l'aïllament creades pels muntants i bigues s'ulitzen revestiments de façana mitjançant Sistemes d'Aïllament Tèrmic per el exterior SATE o façanes ventilades amb junta oberta i aïllament a la seva cambra d'aire

Un altre aspecte important en els estàndards de bioclimatisme, eficiència energètica i cases passives o edificis de consum gairebé nul (nZEB o EECN) és la permeabilitat de l'aire o les possibles fuites d'aire que es produeixen a través dels tancaments de l'edifici. El sistema d'entramat lleuger presenta l'ús de làmines antiinfiltració que, degudament executades, milloren en gran mesura el confort tèrmic del nostre edifici creant una envolvent hermètica.
Finalment tenim les finestres com a punt de discontinuïtat en els nostres tancaments. Són un punt molt important de l'edifici i han de tenir propietats tèrmiques i acústiques properes als tancamentss en què es troben.

Propietats del sistema

Resistència Estructural

Sisme i vent

L'estructura consisteix en un sistema d'entramat tridimensional que, gràcies a la flexibilitat i ductilitat dels materials i a la col·laboració entre tots els elements que componen l'estructura presenta resistència contra tensions accidentals com el sisme o forces horitzontals com el vent superior a la construcció tradicional porticada o murs de càrrega. Els càlculs es fan d'acord amb el compliment del Codi Tècnic de l'Edificació CTE i de la norma sismeresistent NCSE-02

https://www.youtube.com/watch?v=9X-js9gXSME
Propietats del sistema

Resistència Estructural

Lleugeresa

D'altra banda, la fusta i l'acer tenen una relació de força a pes 10 vegades més alta que el formigó armat. Això representa un menor pes de l'estructura aerea i, per tant, la necessitat d'uns fonaments més reduïts que resulti en un estalvi econòmic en comparació amb la construcció tradicional.

Propietats del sistema

Durabilitat i resistència al foc

Fusta

La durabilitat i resistència al foc de les estructures de fusta ve determinada per un gruix extra de sacrifici que augmenta a partir del gruix necessari per suportar els pesos i sobrecàrregues d'ús. D'altra banda, la fusta estructural situada a l'interior de les parets i sostres està protegida i mantindrà les condicions òptimes de temperatura i humitat.
D'aquesta manera, tenim que les estructures lleugeres d'entramat lleuger executades són més resistents del requerit per operació o càrregues a recolzar, també són altament estables a les deformacions i presenten menys problemes que la construcció tradicional.

Acer

La durabilitat de l'acer depèn en gran mesura de la capa de sacrifici de zinc que el protegeix de la corrosió. La protecció estimada per al recobriment utilitzat normalment en les estructures d'entramat d'acer d'acord amb els assajos avalats per la International Zinc Association amb seu a Bèlgica s'estima en 220 anys.
Pel que fa a la resistència al foc, els perfils metàl·lics són incapaços d'aconseguir la resistència al foc necessària establerta pel Codi Tècnic de l'Edificació CTE i, per tant, són necessaris recobriments adequats.

PROPIETATS DEL SISTEMA

Instal·lacions

Ventilació

Un dels elements més nocius tèrmicament i d'obligatoris compliment per Higiene i Salubritat és la ventilació de la casa. Per minimitzar les pèrdues això s'ha de fer mitjançant un recuperador de calor que introdueix l'aire exterior amb una diferència de temperatura mínima respecte a la temperatura interior.

AIGUA CALENTA SANITÀRIA

L'aigua calenta sanitària ACS ha de complir tant els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació CTE com la Directiva Europea establerta a la Comissió d'1 de març de 2013/11/UE.
S'estableix que la producció d'ACS s'ha de dur a terme amb un subministrament mínim d'energies renovables i es pot dur a terme mitjançant plaques solars tèrmiques o mitjançant sistemes alternatius alimentats per bombes de calor com Aerotèrmia o Termodinàmica (ha de tenir un rendiment SCOP mínim superior a 3,7)